Legal & Privacy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος ergastiriopaidon.gr/kidsworkshop (εφεξής “Kids Workshop”) ανήκει στην  εταιρεία με την επωνυμία «Kids Workshop», που εδρεύει στη Λαοδικειας 21, Αχαρναι, Τ.Κ. 13674 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kidsworkshop.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.kidsworkshop.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της www.kidsworkshop.gr, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες. 

1. Γενικοι Οροι

Η Kids Workshop έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και την Πολιτική Απορρήτου της οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Kids Workshop αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το κοινό, μέσα από τις ιστοσελίδες του παρόντος ιστότοπου. Η Kids Workshop διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία του ιστότοπού της οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να έχει υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης ή οποιαδήποτε εν γένει ευθύνη.

2. Eξυπηρετηση της Ζημιας

Ο Πελάτης θα αποζημιώσει, θα υπερασπιστεί και θα προστατεύσει το Πανεπιστήμιο και τους αξιωματούχους, διευθυντές και υπαλλήλους του, από κάθε αξίωση, αίτηση, υποχρέωση, δίκη, ζημιά, κόστος και έξοδο οποιουδήποτε είδους και περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων και λογικών δικαστικών εξόδων, που προκύπτουν από τη χρήση των Παραδοτέων από τον Πελάτη ή οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη από τον Πελάτη ή τους αξιωματούχους, διευθυντές ή υπαλλήλους του

3. Υποχρεωσεις του χρηστη/επισκεπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Δηλώνει δε υπεύθυνα, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο της Kids Workshop για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Kids Workshop και εν γένει στη Kids Workshop, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
Σε περίπτωση που η Kids Workshop εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την Kids Workshop.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Kids Workshop, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Kids Workshop και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τη Kids Workshop, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Kids Workshop. Αν πράξει τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα περιεχόμενα της Kids Workshop παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Kids Workshop δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης η Kids Workshop δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Kids Workshop δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Legal & Privacy

Πολιτικη ασφαλειας

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Πολιτική») περιγράφει τις ευθύνες της Kids Workshop σχετικά με την προστασία, τον χειρισμό και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να τακτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα άτομο. Στα παραδείγματα προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
όνομα,
διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου,
διεύθυνση email,
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. ΕΥΘΥΝΕΣ

Κατά την εκτέλεση των εργασιακών του καθηκόντων, το προσωπικό της Kids Workshop ενδέχεται να έρθει σε επαφή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων. Το προσωπικό οφείλει να χειρίζεται τα δεδομένα με τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία τους και να τηρεί την εμπιστευτικότητά τους, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές προστασίας δεδομένων στην παρούσα Πολιτική. Η αποτυχία συμμόρφωσης με την Πολιτική θέτει σε κίνδυνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι παραβάσεις ενδέχεται να διερευνώνται και μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες που περιλαμβάνουν έως και τον τερματισμό της απασχόλησης ή της εργασιακής σύμβασης.

3. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679 και οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) περιγράφουν τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί όταν συλλέγουν, χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν, γνωστοποιούν και καταστρέφουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Γενικά, οι νομοθεσίες που προστατεύουν το ιδιωτικό απόρρητο απαιτούν από τους οργανισμούς:
• Να ασκούν πρακτικές διαφάνειας για τον τρόπο που γίνεται η χρήση ή η γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
• Να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται
• Να προσπαθούν σε εύλογο βαθμό να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• Να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα μέρη
• Να σέβονται τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου κάθε ατόμου

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα “http://www.ergastiriopaidon.gr/kidsworkshop” χωρίς να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες τους. Οι προσωπικές πληροφορίες όπως:
Ονοματεπώνυμο,
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
Τηλέφωνο,
Τόπος κατοικίας
θα ζητηθούν μόνο εάν οι χρήστες αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια υπηρεσία του “Kids Workshop” ή εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail (newsletter) ή να επικοινωνήσουν με την εταιρεία. Αν οι χρήστες είναι κάτω των 16 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων πριν
εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για ένα από τα σεμινάρια του “Kids Workshop”, θα πρέπει να
συμπληρώσετε μια ειδική φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο “http://www.ergastiriopaidon.gr/kidsworkshop”.

Στη φόρμα αυτή, θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδικότητα/επάγγελμα, τόπος μόνιμης διαμονής. Αυτά τα παρεχόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να σας
ενημερώσουμε σχετικά με το επιθυμητό σεμινάριο. Με την καταχώρηση του email σας σε οποιοδήποτε πεδίο της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ότι
ενδέχεται να λαμβάνετε email για τους παρακάτω λόγους:
1. Ενημέρωση σχετικά με την εγγραφή και τη συμμετοχή σας ως μέλος της διαδικτυακής μας ομάδας.
2. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) και παροχή πληροφοριών.
3. Διαφήμιση και προώθηση των υπηρεσιών, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας.


Σε κάθε email που θα λαμβάνετε, θα υπάρχει η επιλογή “unsubscribe” (διαγραφή) εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω email από εμάς. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω γραπτού email. Για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter) χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα email που παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας παραμένει στην βάση δεδομένων μας, θα λαμβάνετε περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, σύμφωνα με τη συχνότητα των σεμιναρίων και των δραστηριοτήτων μας. Με την καταχώρηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας σε οποιοδήποτε πεδίο της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ότι ενδέχεται να λαμβάνετε Viber για τους παρακάτω λόγους:

1. Ενημέρωση και παροχή πληροφοριών.
2. Προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων μας.
Σε κάθε μήνυμα Viber, θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς μέσω email ή τηλεφώνου. Εφόσον ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας παραμένει στη βάση δεδομένων μας, θα λαμβάνετε ανάλογα με τη συχνότητα των σεμιναρίων ενημερωτικά μηνύματα από εμάς.
Σημειώνουμε ότι τα μηνύματα Viber που αποστέλλονται γίνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Kidsworkshop επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Κατά συνέπεια, εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμό σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμό χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό και με την κείμενη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια είτε τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.
Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς ή άλλους λόγους.
Σε περίπτωση που υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπα αντίγραφα, αυτά τα έγγραφα πρέπει να τηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία, στην οποία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα, για παράδειγμα σε κλειδωμένο συρτάρι ή ερμάριο αρχειοθέτησης.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα μέλη του προσωπικού της Kids Workshop έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που να προστατεύει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.
Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό γιατί αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών.
Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία. Όποιος Συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.
Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα “Επικοινωνήστε μαζί μας” ή να στείλετε ένα email στη διεύθυνση kids.workshop.seminars@gmail.com. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα καταχωρηθούν αποκλειστικά σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και θα αποσταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP που χρησιμοποιούμε προστατεύονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security), γνωστότερο ως SSL (Secure Sockets Layer). Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο του email κρυπτογραφείται με τη χρήση της κρυπτογραφίας SHA-2, 256-bit, προτού αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του email αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.
Η ιστοσελίδα “Kids Workshop” λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη και κρυπτογραφημένη πρόσβαση σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιούμε πάροχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μας, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με προσοχή και τηρούν την νομοθεσία, με περιορισμένη χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά για την παροχή της υπηρεσίας. Επιπλέον, η επικοινωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου μας και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσπελάσουμε ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς για νόμιμους λόγους όπως την τήρηση του νόμου ή την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του “Kids Workshop” ή των πελατών μας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τη διάρκεια της αποθήκευσής τους και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με αυτά.

8. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EU η ιστοσελίδα μας “http://www.ergastiriopaidon.gr/kidsworkshop” χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και οι ρυθμίσεις των επισκεπτών, να παρέχονται διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά του και να αναλύεται πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες της Kids Workshop Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε να ενημερώνεται ή να μην αποδέχεται τη χρήση των cookies. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies, ενδέχεται να περιοριστεί η πρόσβασή του σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του “http://www.ergastiriopaidon.gr/kidsworkshop”.
Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου και τη χρήση των cookies. Έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα cookies σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, όπως το Microsoft Edge, Google Chrome,…

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι νόμοι προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου παρέχουν στους ανθρώπους ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.
Ο “υπεύθυνος επεξεργασίας” των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), σας παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχονται. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, να διορθώσετε πιθανά λάθη, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, να ζητήσετε τη μεταφορά τους ή τη διαγραφή τους, καθώς και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας εξασφαλίσουμε την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας. Εντός λογικού χρονικού διαστήματος, μέχρι 30 ημέρες από τη λήψη του αιτήματός σας, ο υπεύθυνος της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα απαντήσει με αιτιολογημένο τρόπο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός σας, ή των αιτημάτων σας, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα.
Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με αυτήν την πολιτική, παρακαλώ επικοινωνήστε με : Έλενα Αβραμίδου (τηλ. 6972958220, e-mail kids.workshop.seminars@gmail.com)

10. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H Kids Workshop δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από τον Νομοθεσία / Κανονιστικό πλαίσιο Οι νόμοι προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου γενικά απαγορεύουν την κοινοποίηση, τη γνωστοποίηση ή τη με άλλο τρόπο διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα μέρη ή εταιρείες, εκτός αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Παρομοίως, το προσωπικό της Kids Workshop δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τυχόν προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα εξωτερικά τρίτα μέρη, εκτός και εάν αυτοί έχουν εξουσιοδότηση να λάβουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.